فرایند توسعه نرم افزار

فرآیند های توسعه نرم افزار

مهندسی نرم افزار یک فناوری لایه ای است که مبتنی بر لایه کیفیت است. مدیریت کیفیت به ارتباط مداوم فرایند توسعه کمک میکند،  به طوری    که همواره بهبود مستمر در فرایند توسعه باعث پیشرفت  فرایند توسعه نرم افزار میشود. فرایند مهندسی نرم افزار همراه با لایه های فناوری(روش ها و ابزار...