دانش فین تک

دانش مربوط به فین‌تک چیست؟

در طول قرن بیست و یکم ، دیدگاه ما از فرایندهای مالی، زندگی اقتصادی و معاملات روزمره  تغییر کرده‌است .فین تک حوزه تکنولوژی های مالی است که استفاده از خدمات مالی را به کمک تکنولوژی بهبود می بخشد و تسهیل می‌کند. فین تک تقریبا در تمامی ابعاد زندگی روزمره مورد...